Друк монографії кафедри

Шановні викладачі!

20 травня 2012 року закінчується термін подачі матеріалів в колективну монографію «Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку».

 Нагадуємо, напрями за якими можуть бути подані матеріали:

1. Загальні проблеми менеджменту суб’єктів господарювання: теорія та практика

2. Операційний та виробничий менеджмент: проблеми та перспективи.

3. Стратегічний менеджмент та управління змінами.

4. Інноваційний та інвестиційний менеджмент.

5. Маркетинг та логістика в менеджменті.

6. Кадровий менеджмент.

7. Фінансовий менеджмент.

8. Екологічний менеджмент.

9. Антикризовий менеджмент.

10.  Менеджмент цінних паперів та власності.

11. Менеджмент корпоративної безпеки.

12. Міжнародний менеджмент.

13. Інформаційні технології  в менеджменті.

14. Економіка в управлінні сучасним підприємством.

Вимоги до оформлення матеріалів наступні:

Стаття повинна бути обсягом від 10 до 15сторінок.

УВАГА! Весь текст представленої статті повинен бути набраний тільки гарнітурою “Times New Roman” розміром 10 пунктів.

Порядок оформлення статей

1. Параметри сторінки:

– розмір сторінки –А5,  орієнтація книжкова;

– поля – 20 мм з усіх боків;

– сторінки без нумерації.

2. Параметри абзацу:

– відступ першого рядка (абзац) – 6 мм;

– відступи зліва та справа – 0 мм;

– інтервал між рядками – множитель 1;

– інтервал перед абзацем та після нього – 0 пунктів.

3. Параметри таблиці:

– шрифт назви таблиці – гарнітура “Times New Roman”, розмір 10 пунктів, курсив, виключка по центру без абзацу;

– шрифт тексту таблиці – гарнітура “Times New Roman”, розмір 8 пунктів;

– відступ першого рядка (абзац) – 0 мм;

– відступи зліва та справа – 0 мм;

– інтервал між рядками – множитель 1;

– інтервал перед абзацем та після нього – 0 пунктів;

– ширина таблиці – по ширині сторінки.

4. Параметри рисунків:

– рисунки до статті необхідно виконувати у тому ж редакторі за допомогою функції “Створити рисунок”, а не поверх тексту! Не допускаються рисунки, виконані як растрові зображення або такі, що не піддаються редагуванню;

– всі текстові написи на рисунках потрібно виконувати тільки в кадрах або текстових рамках (frame) за допомогою гарнітури “Times New Roman”, розмір 10 пунктів;

– розмір рисунка не повинен виходити за рамки полів. Крім того, рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Не допускається використання кольорів у рисунках та діаграмах;

– фотографії (якщо необхідно їх надрукувати) необхідно додавати до статей.

5. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Eguation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул в редакторі Місгоsоft Word for Windows).

Формула має бути вставлена в таблицю з виключкою вліво з абзацом 20 мм. Номер формули слід розмістити посередині висоти другої колонки з виключкою вправо.

Всі літерні позначення у формулах та рисунках, а також у тексті статті повинні бути однакові як за розміром, так і за гарнітурою.

Допускаються виділення напівжирним шрифтом, курсивом та підкреслення за бажанням автора статті, але це повинні бути тільки варіації шрифту однієї гарнітури “Times New Roman”, при цьому не допускається збільшення розміру шрифту.

Порядок подачі матеріалу

1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед відомостями про авторів).

2. Ініціали та прізвища авторів (гарнітура “Times New Roman”, розмір 11 пунктів, напівжирним, виключка вправо); їх вчений ступінь, посада чи професія, місце роботи (у скороченому вигляді). Тут і надалі прізвища авторів вказуються за алфавітом.

3. Назва статті (гарнітура “Times New Roman”, розмір 12 пунктів, великими прописними літерами, напівжирним, виключка по центру).

4. Анотація подається в кінці статті на окремому аркуші – українською та англійською мовами.

5. Текст статті (гарнітура “Times New Roman”, розмір 10 пунктів, виключка двостороння, текст на сторонці розміщується  в одну колонку).

6. У статті обов’язково мають бути такі рубрики (які виділяти не потрібно):

– постановка проблеми;

– стан вивчення проблеми;

– мета дослідження;

– аналіз останніх досліджень та публікацій;

– викладення основного матеріалу;

– висновки та перспективи подальших досліджень;

– список використаної літератури.

7. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у статті цитат, цифрових і фактичних даних.

8. Посилання в тексті наводяться у квадратних дужках із вказуванням номеру позиції у списку літератури і сторінки. Наприклад, [5, с. 15].

9. Список використаної літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом з обов’язковим збереженням такої послідовності:

– для книги – прізвище та ініціали автора (курсивом), назва книги, номер тому, місце видання та видавництво, рік, кількість сторінок;

– для журналу – прізвище та ініціали автора (курсивом), назва роботи, назва журналу, рік видання, випуск або номер, сторінки, які займає стаття.

10. У випадку недодержання вказаних правил та термінів подачі матеріалів редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.

Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.

Відповідальність за зміст статті, а також за наявність орфографічних, граматичних, смислових та інших помилок несе автор.

 

МАТЕРІАЛИ ПОДАЮТЬСЯ в електронному та паперовому вигляді в АУД. 425 (Тетяна Іванівна). Для докторантів та аспірантів, стаття обов’язково повинна бути завізованою науковим керівником (консультантом).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *