Про кафедру

Кафедра забезпечує викладання циклу дисциплін в сфері менеджменту, туризму та готельно-ресторанної справи за такими основними напрямами: менеджмент, операційний менеджмент, фінансовий менеджмент, інвестиційний менеджмент, інноваційний менеджмент, управління трудовими ресурсами, управління персоналом; управління проектами, корпоративний менеджмент, маркетинг, маркетингові дослідження, торговий менеджмент, інтелектуальна власність, інформаційні системи в менеджменті, логістика та інші.

Кафедра є випускаючою і здійснює підготовку бакалаврів та магістрів.

З 2014 року кафедра здійснює підготовку фахівців у сфері туристичних послуг за спеціальністю 242 «Туризм», а з 2019 року – 241 «Готельно-ресторанна справа».

Кафедра здійснює підготовку фахівців в сфері менеджменту та туризму за такими галузями знань:

07 «Управління та адміністрування»:

 • спеціальність 073 «Менеджмент»:
  • освітньо-професійна програма «Менеджмент» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр;
  • освітньо-професійна програма «Бізнес-адміністрування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр;
  • освітньо-професійна програма «Менеджмент охорони здоров’я» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

24 «Сфера обслуговування»:

  • освітньо-професійна програма «Туризм» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр;
  • освітньо-професійна програма «Туризмознавство» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр;
  • освітньо-професійна програма «Готельно-ресторанна справа» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.

Кафедра здійснює перепідготовку фахівців в межах післядипломної освіти.

На кафедрі відкрито Бізнес-школу практичного менеджменту, навчаючись в якій кожен бажаючий може оволодіти навиками практичного менеджменту та стати професіоналом в цій галузі.

Навчальний процес з підготовки фахівців в сфері менеджменту забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедри, серед яких 7 професорів, докторів наук (в т.ч. 4 сумісники), 13 доцентів, кандидатів наук (в т.ч. сумісників – 2, з них внутрішній – 1), 5 старших викладачів, 2 асистенти.

На кафедрі на належному рівні ведеться дипломне проектування. Неодноразово випускники кафедри займали призові місця в конкурсі на кращі випускні, дипломні та магістерські роботи.

Випускники кафедри здатні розв’язувати складні економічні проблеми, проблеми стратегічного розвитку підприємств, проводити оцінку ефективності управління підприємствами різних форм власності та формувати кадрову політику.

Отримані  знання випускниками кафедри дають можливість їм розв’язувати такі задачі:

 • системний аналіз діяльності підприємств; розробка стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення конкурентоспроможності;
 • планування та прогнозування діяльності підприємств; планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових);
 • планування фінансових потоків, фінансових показників розвитку підприємства; планування використання інформаційних ресурсів та новітніх технологій;
 • планувати проведення семінарів, нарад, презентацій та інших форм бізнес-комунікацій; поєднання усіх видів ресурсів, організація колективної праці по досягненню місії організації;
 • організація процесів управління;
 • прийняття управлінських рішень;
 • організація реалізації управлінських рішень;
 • організація ділових контактів підприємства із зовнішнім середовищем; розробка раціональних форм організації управління;
 • здійснення комерційної діяльності;
 • співпраця з банками та іншими кредитно-фінансовими установами;
 • управління персоналом; формування колективу та керівництво ним;
 • формування і розвиток організаційної культури;
 • розробка ефективних систем мотивації та оплати праці;
 • створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;
 • контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології виробництва;
 •  узгоджене використання усіх видів ресурсів; регулювання технологічних процесів;
 • управління конфліктами та інше.

Кафедра підтримує творчі зв’язки з спорідненими кафедрами інших закладів вищої освіти України.

Щороку серед студентів проводяться олімпіади з профілюючих дисциплін. Переможці олімпіад беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах. Також студенти активно приймають участь у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та конкурсах прикладного характеру за управлінським спрямуванням.

Співробітники кафедри плідно співпрацюють в науковому плані з Житомирською облдержадміністрацією та колегами із зарубіжних країн, беручи активну участь у міжнародних проектах, програмах та грантах.