Напрями наукових досліджень

РОЗРОБКА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

Керівник − д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування − Тарасюк Г.М.

Склад − к.е.н., доц. Бурачек І.В., к.е.н., доц. Безшкура А.Ю., к.е.н., доц. Давидюк Ю.В., к.е.н., доц. Жалінська І.В., к.е.н., доц. Мілінчук О.В., к.е.н., доц. Осовський О.А., к.е.н., доц. Пащенко О.П., к.е.н., доц. Царук І.В., к. держ. упр. Шатило О.А., ст. викл. Міляр Л.Ф., ст. викл. Рудківський О.А., викл. Протасова Л.В.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 1. Формування концепції корпоративного управління для ефективного розвитку господарських товариств регіону.
 2. Оцінка підприємницького потенціалу в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку бізнесу.
 3. Організаційно-економічний механізм виявлення і реалізації резервів підвищення економічної ефективності діяльності суб’єктів господарювання.
 4. Організаційно-економічні засади стратегічного управління розвитком та формування ефективної системи планування діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання.
 5. Розробка економічного механізму оцінки ресурсної збалансованості діяльності суб’єктів господарювання.
 6. Інституціональні засади структурних трансформацій підприємств різних галузей промисловості.
 7. Екологічне управління підприємницькою діяльністю в умовах сталого розвитку.
 8. Вплив науково-технологічного прогресу на інституціональну систему інноваційного бізнесу.
 9. Розробка механізму регулювання інноваційного розвитку Житомирської області.

Основні теоретичні наукові результати

 1. Концептуальні положення управління плануванням діяльності підприємства відповідно до системи реалізації основних функцій управління: планування, організації, мотивації і контролю.
 2. Концептуальну модель планування потенціалу підприємств харчової промисловості.
 3. Теоретико-методологічні засади планування діяльності підприємств в рамках ринкової концепції управління підприємством на основі поєднання визначених теорію та практикою планування концептуальних підходів: процесного, системного, ситуаційного, синергетичного тощо; визначено зміст, функції, принципи, основні підходи та класифікаційні ознаки системи планування.
 4. Система нормативного забезпечення планування діяльності підприємств шляхом визначення основних груп норм і нормативів, що регламентують діяльність підприємств.
 5. Положення нормативно-правового забезпечення планування діяльності підприємств.
 6. Методологічні підходи до формування та використання збалансованої системи показників в рамках концепції планування потенціалу підприємств.
 7. Підходи до моделювання стратегічного управління розвитком підприємств.
 8. Система індикаторів розвитку підприємства, в основу якої покладено принципи збалансованої системи показників.
 9. Методи управління змінами на підприємстві відповідно до групи стратегій розвитку та ступеня реалізації змін.
 10. Удосконалено організаційно-економічні підходи до впровадження системи екологічного менеджменту та проведення внутрішнього екологічного аудиту на промислових підприємствах.
 11. Комплексна оцінка інноваційного бізнесу в Україні з виявленням факторів його розвитку.

Основні практичні наукові результати

1. Методичні підходи до управління виробничою програмою підприємства харчової промисловості (впроваджено в практичну діяльність ПАТ «Житомирський маслозавод», ПАТ «Житомирмолоко», ДП «Новоград-Волинський сиркомбінат», ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод», ПрАТ «Житомирські ласощі», ПрАТ «Фріззант»).

2. Методичний підхід до вибору стратегії розвитку підприємств (впроваджено в практичну діяльність ПАТ «Житомирський маслозавод», ПАТ «ФАВОРИТ КОМПАНІ», Структурного підрозділу «Молочний завод» ТОВ «Лідер»).

3. Пропозиції щодо удосконалення адміністративних фінансово-економічних інструментів та інструментів управління еколого-економічною інформацією механізму еколого-економічного регулювання на рівні суб’єктів природокористування промислового виробництва (впроваджено в практичну діяльність ДП «Молочний завод ТОВ «Молочна фабрика «Рейнфорд», ПАТ «Житомирський завод покрівельних та ізоляційних матеріалів», СП «Мікро-Мет»).

4. Обґрунтована ідея утворення глобальних виробничих мереж на основі добровільного об’єднання інноваційних кластерів зі створення віртуального підприємства як посередника (впроваджено в практичну діяльність ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»).

5. Механізм реалізації проекту в глобальній виробничій мережі на основі кредитно-страхового принципу (впроваджено в практичну діяльність Державного підприємства «Житомирський державний цент науки інновацій та інформатизації»).

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МЕЖАХ ВИКОНАННЯ ГОСПДОГОВІРНИХ ТЕМ

 1. Аналіз функціонування та розробка теоретико-методичних засад розвитку АПК (дослідження здійснюється на замовлення Департаменту агропромислового розвитку, номер державної реєстрації 0111U006333, строки виконання − 01.05.2011 р.-31.12.2016 р., керівник − к.т.н., доцент Виговський Г.М.).
 2. Розвиток менеджменту суб’єктів господарювання Житомирського регіону (дослідження здійснюється на замовлення департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації, номер державної реєстрації 0112U006056, строки виконання − 01.06.2012 р.-31.12.2017 р., керівник − д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.).

 

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МЕЖАХ ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТЕМ НА ЗАМОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 1. Удосконалення механізму впровадження розподільчої логістики на підприємстві (дослідження здійснюється на замовлення ТОВ “Кристал Еліт”, строки виконання − 01.11.2013 р.-30.06.2014 р., керівник − д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.).
 2. Розробка методичних і практичних рекомендацій з прогнозування обсягів реалізації продукції (дослідження здійснюється на замовлення ТОВ “Інфрасофт”, строки виконання − 01.11.2013 р.-30.06.2014 р., керівник − д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.).

Результати

1. Визначення стану логістики на підприємствах в умовах ринкового господарювання (впроваджено в практичну діяльність ТОВ “Кристал Еліт”).

2. Пропозиції з удосконалення механізму логістичного управління суб’єктів господарювання (впроваджено в практичну діяльність ТОВ “Кристал Еліт”).

3.  Методичні рекомендацій щодо проведення стратегічної діагностики виробничого потенціалу підприємства (впроваджено в практичну діяльність ТОВ “Інфрасофт”).

4. Пропозиції зі здійснення прогнозування обсягів реалізації продукції (впроваджено в практичну діяльність ТОВ “Інфрасофт”).

Опубліковані основні наукові праці за результатами досліджень

Підручники

 1. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій: Підручник. – К.: Кондор, 2009. – 680 с.
 2. Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організацій. Для самостійного вивчення: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 378 с.
 3. Тарасюк Г.М. Управління проектами: Підручнимк – К.: Каравела, 2009. – 320 с.
 4. Виговський Г.М., Бородкіна Н.О., Рудківський О.А. Логістика: Навч. посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 124 с.
 5. Осовський О.А., Бай С.І., Гайдай Ю.В., Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Електронний підручник.: К.: КНТЕУ, 2011. – 400 с.
 6. Осовська Г.В., Масловська Л.Ц., Осовський О.А. Менеджмент організацій: підручник К.: Кондор, 2013. – 380 с.

Монографії

 1. Тарасюк Г.М. Стратегічні напрями сталого розвитку економіки підприємств. Правове забезпечення планування діяльності підприємств: ретроспективний аналіз, становлення та розвиток: [Колективна монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. Г.М. Тарасюк – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 296 с. – С. 242-257.
 2. Тарасюк Г.М. Управління плануванням діяльності підприємства: теоретичні та прикладні аспекти: монографія. – Житомир, ЖДТУ, 2010. – 292 с.
 3. Тарасюк Г.М. Організація планової роботи на підприємстві в умовах транзитивної економіки // Забезпечення соціально-економічного розвитку господарюючих систем в умовах транзитивної економіки: [Колективна монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. В.К. Данилка, д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 512 с. – С.228-247.
 4. Менеджмент суб’єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку: [Колективна монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. В.К. Данилка – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 392 с.
 5. Менеджмент суб’єктів господарювання: теорія та практика: [Колективна монографія] / За заг. ред. д.е.н., проф. Г.М. Тарасюк – Житомир: ЖДТУ, 2013. – 440 с.

БІЗНЕС-ШКОЛА ПРАКТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ (БШПМ)

Місія: дати шанс кожному отримати якісну освіту і бути конкурентоспроможним в сучасному світі.

Мета: практична підготовка професійних, соціально відповідальних управлінських кадрів та підприємців, використовуючи провідний світовий досвід менеджменту та сучасні проактивні методи навчання.

Завдання: підвищення інноваційної і ділової активності студентів, молодих науковців, підприємців; створення і зміцнення зв’язків між бізнесом, наукою і освітою; сприяння працевлаштуванню студентів.

Сектори, що функціонують в рамках БШПМ:

1) бізнес-інкубація студентів, що здійснює підготовку за спеціалізаціями:

 • «Менеджмент підприємницької діяльності»;
 • «Менеджмент фінансово-кредитних установ та страхових компаній»;
 • «Менеджмент туристичної індустрії».

2) сектор зв’язку науки і бізнесу;

3) сектор зв’язку з роботодавцями «Кар’єра».

Результати функціонування БШПМ

 1. Розробка та презентація студентських інноваційних проектів.
 2. Організація і проведення круглих столів з метою обговорення актуальних проблем в сфері менеджменту.
 3. Участь студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, олімпіадах з менеджменту та маркетингу.
 4. Представлення результатів наукової діяльності на науково-практичних конференціях різних рівнів.
 5. Зустрічі студентів у форматі «запитань-відповідь» з провідними менеджерами-практиками на яких обговорюються як актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні, так і ключові аспекти здійснення ефективної управлінської діяльності.
 6. Взаємодія із громадською організацією «Житомирський обласний студентський інноваційний бізнес-інкубатор» та реалізація спільних проектів (Реалізовано спільний проект «Інформаційно-практична підтримка організації та розвитку інноваційного підприємництва серед молоді» в рамках заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на 2013-2014 роки, яка ініціювалася Житомирською обласною державною адміністрацією, керівник − д.е.н., проф. Тарасюк Г.М. В рамках проекту були проведені семінари з бізнес-планування операційного менеджменту, електронної комерції, економічної безпеки бізнесу публічного адміністрування, маркетингових комунікацій, екологічного менеджменту в смт Любар, м. Баранівка, смт. Ружин, м. Бердичеві, м. Малині, м. Новоград-Волинському, м. Коростені та м. Житомирі. Розроблено буклети для інформаційно-практичної підтримки з актуальних інноваційних аспектів ведення бізнесу; проведений конкурс бізнес-планів серед молоді («Методичні рекомендації з основ бізнес-планування» та «Рекомендації з технології заснування та ведення власної справи»).

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Міжнародна діяльність здійснюється спільно із провідними вищими навчальними закладами: Франції (Державний навчальний заклад EPLEFPA Шартра), Польщі (Вища школа менеджменту в Лігниці), Болгарії (Стопанська академія «Д.А.Ценов»), Латвії (Вища школа економіки і культури); Молдови (Державний Аграрний університет Молдови), Казахстану (Кокшетауський державний університет ім. Ш. Уаліханова), Росії (Новгородський державний університет ім. Ярослава Мудрого, Ленінградський державний університет ім. О.С. Пушкіна, Російський державний торгово-економічний університет, м. Москва), Таджикистану (Інститут економіки і торгівлі Таджикського державного університету комерції, Таджикський державний університет права, бізнесу і політики).

Результати співпраці

 1. Об’єднання інтелектуального, творчого та організаційного потенціалу ВНЗ для забезпечення розвитку суспільства в освітніх, наукових, гуманітарних та інноваційних компонентах, укріплення принципів діяльності, використання традицій та досвіду для забезпечення підготовки фахівців міжнародного рівня.
 2. Розробка спільних освітніх науково-дослідних проектів і програм.
 3. Розвиток співробітництва з метою сприяння академічному обміну науковцями та студентами. Відповідно до укладених домовленостей здійснюється підвищення кваліфікації викладачів (вересень-жовтень 2013 р., EPLEFPA Вік-ан-Бігор, Франція – к.е.н. доц. Бурачек І.В., асист. Ярмолюк Д.І.).
 4. Організація і проведення Міжнародних науково-практичних конференцій.
 5. Об’єднання інтелектуального, творчого потенціалу для забезпечення розвитку культурного та інформаційного обміну.