Майбутнім менеджерам

УВАГА !!! ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ !!!

Доводимо до Вашого відома, що кафдра проходить процедуру ліцензування для отримання ліцензій на надання нових осітніх послуг. Так, плануєтьсяу у 2019 році набір  абітурієнтівза спеціальністю

241 “Готельно-ресторанна справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр“).

Ліцензійні справи та експертні висновки (за результатами проведення ліцензійної експертизи  експертною комісією у ЖДТУ) подані до МОН України.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !!!

Менеджер — це людина, що обіймає постійну управлінську посаду й наділена повноваженнями приймати рішення з певних видів діяльності організації, що функціонує за ринкових умов.

Слово «менеджер» походить від англійського «manager», що означає керувати. Менеджер – це найманий професійний керівник підприємством; спеціаліст у сфері керування виробництвом, персоналом. Справжній менеджер повинен мати талант, вміти розраховувати кожен крок відповідно до заданого напряму, налагоджувати комунікації з людьми

Термін «менеджер» досить поширений. Як правило, вживають його стосовно:

– керівника підприємства в цілому або його підрозділів (управлінь, відділень, відділів);

– адміністратора будь-якого рівня управління, який керуючись сучасними методами, організовує роботу;

– керівника по відношенню до підлеглих;

– організатора конкретних видів робіт у межах окремих підрозділів чи цільових груп.

Фахівець з менеджменту організацій може займати наступні посади:

–    низовий та середній управлінський персонал у відділах;

–    викладач управлінських і економічних дисциплін у ВНЗ, технікумах, коледжах, профучилищах;

–    керівник управлінських і економічних служб промислових підприємств, закладів і організацій;

–    адміністратор;

–    інспектор та консультант, які займаються проблемами управління, маркетингу та менеджменту.

Ризик та невизначеність ситуації, що властиві ринку, потребують від менеджера самостійності й відповідальності за прийняття рішень. Це сприяє пошуку оптимальних науково-технічних та організаційних рішень. До менеджера також пред’являються вимоги високого професіоналізму й компетентності. Він повинен поєднувати риси висококваліфікованого фахівця, що володіє технічними та економічними знаннями, та організатора виробництва, який виконує адміністративні функції.

Крім цього, менеджер має бути компетентним у технологіях виробництва у тій галузі, до якої за видом та характером належить фірма; володіти загальними знаннями у галузі управління підприємством;  приймати обґрунтовані та компетентні рішення на основі погодження з керівниками та працівниками нижчого рівня; вміти володіти ситуацією на ринку, виявляти ініціативу й активно перерозподіляти ресурси фірми в найбільш вигідних сферах застосування, мати не тільки навички адміністрування, а й підприємництва; вміти аналізувати діяльність та дії фірм, що конкурують між собою.

Менеджер будь-якого рівня повинен вміти керувати людьми, створювати комфортні умови роботи для працівників підприємств, досконало знати своїх підлеглих, їх здібності і можливості щодо виконання конкретно отриманої роботи.

Менеджер повинен вміти:

– організовувати процес виробництва та діяльність персоналу, яка спрямована на досягнення цілей та завдань підприємця;

– спонукати працівників до ефективної й плідної роботи;

– вирішувати виробничі та інші конфлікти.

В сучасних умовах господарювання потрібні менеджери-керівники, які творчо ставляться до справи, добре інформовані, вміють якнайкраще використовувати ресурси, забезпечувати ефективність фірми.

Отже, професія менеджер – це одна з основних та найбільш вимогливих професій на ринку праці.

Вивчати менеджмент та стати професіоналом у цій галузі – це сучасно, перспективно, престижно!

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Менеджмент», яка надає комплекс знань в області менеджменту організацій, стратегічного, інноваційного, інвестиційного менеджменту, основ управлінського консультування, корпоративного управління, маркетингу, фінансів тощо.

Оволодіння спеціальними дисциплінами передбачає набуття знань за специфічними напрямами економіки, пов’язаними з функціонуванням управлінської сфери діяльності. Це надасть можливість студентам:

–    проводити системний аналіз діяльності корпоративних організацій;

–    розробляти стратегічні напрямки розвитку організацій, забезпечувати конкурентоздатність продукції та послуг;

–    планувати та прогнозувати діяльність організації (підрозділу);

–    планувати потреби підприємства в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах;

–    здійснювати планування розробок і впроваджень новацій, формувати інвестиційний портфель підприємства;

–    прогнозувати динаміку попиту на продукцію підприємства;

–    здійснювати системне планування самоменеджменту;

–    об’єднувати всі види ресурсів, організовувати колективну працю з досягнення місії підприємства;

–    організовувати й раціоналізувати робочі місця;

–    приймати обґрунтовані управлінські рішення;

–    управляти якістю й конкурентоздатністю продукції;

–    здійснювати управління персоналом підприємства;

–    формувати й розвивати корпоративну культуру;

–    формувати імідж підприємства;

–    діагностувати фінансовий стан підприємства і у разі необхідності здійснювати антикризове управління;

– навчитись складати та аналізувати бізнес-плани та розробляти заходи з підвищення конкурентоспроможності підприємств;

–    розробляти ефективні системи мотивації й  оплати праці;

–    створювати позитивний соціально-психологічний клімат у колективі;

–    управляти конфліктами на підприємстві;

–    приймати участь в процесі управління персоналу.

Концепцією навчання передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі проходження виробничої і переддипломної практики в установах та організаціях різних форм власності та господарювання.

За бажанням студентів, які володіють іноземною мовою, можливе їх закордонне стажування в кращих вищих навчальних закладах Польщі, Латвії.

Після успішного проходження підсумкової атестації випускник отримує державний диплом про вищу освіту.

 Додаткові можливості

За бажанням, студенти можуть паралельно здобути військову середньоспеціальну освіту після 2-х річного курсу підготовки у Житомирському військовому інституті ім. С.П. Корольова Національного авіаційного університету. Військова підготовка проводиться за окремим графіком впродовж навчального року, без скорочення канікул і літніх виробничих практик. По її завершенні і складанні випускних іспитів курсантам присвоюється військове звання «лейтенант», а період навчання вважається службою у лавах Збройних сил України.

Студенти старших курсів можуть влаштуватись на роботу за фахом і перевестись на індивідуальний графік навчання. Для них можливе скорочення аудиторних занять компенсується посиленою самостійною роботою та індивідуальними консультаціями.

Студенти також мають можливість у короткий термін пройти курси підготовки водіїв категорії А, В.

 Сфера діяльності випускників кафедри

Керівна робота в системі управління виробничою та комерційною діяльністю, матеріальними, трудовими ресурсами, маркетингом, фінансами, плануванням, науково-дослідною роботою. Випускники можуть працювати на підприємствах: малого та середнього бізнесу; харчової та легкої промисловості; оптової та роздрібної торгівлі; побутового обслуговування; готельного господарства; а також в туристичних агенціях; консалтингових фірмах; страхових компаніях; вищих навчальних закладах.

Посади які можуть займати випускники кафедри

Керівник підприємства (виробничого, комерційного, сфери послуг); керівник фінансових, економічних та адміністративних підрозділів, виробничих підрозділів, підрозділів зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу, збуту, матеріально-технічного забезпечення, якості; менеджер з питань комерційної діяльності та управління; менеджер з туризму; менеджер у готельному господарстві; менеджер в галузі маркетингу; консультант та оглядач з управлінських та економічних питань; викладач та науковий співробітник навчальних чи науково-дослідних закладів.